Adresa: str. Principală, nr. 293, Micula, jud. Satu Mare

Tel.: 0361 425002 Fax: 0361 425002 Email: primaria@comunamicula.ro

SOLICITARE OFERTĂ PENTRU LUCRĂRI DE ,, REPARAȚII CAPITALE LA PARCĂRI ȘI TROTUARE ÎN COMUNA MICULA JUD. SATU MARE ETAPA A III A”

06 June 2019
Comuna Micula solicită depunerea de oferte în vederea atribuirii unui contract de lucrări pentru : ,, Reparații capitale la parcări și trotuare în Comuna Micula - etapa a III a ”. Descrierea lucrării se găsește în atașamentele de mai jos. Valoarea estimată cu TVA este: 282 600 LEI.                    

Oferta va cuprinde descrierea lucrării, prețul în lei cu și fără TVA, termenul de garanție minim 24 luni, termenul de execuție: 2 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Garanția de bună execuție va fi de 5% din valoarea totală fără TVA a contractului de lucrări prin reținerea succesivă din facturi.

Condiții de participare: oferta va conține: formularul de ofertă financiară, un grafic de execuție, listele de cantități de lucrări, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul își asumă respectarea caietului de sarcini/proiectului tehnic, lucrări similare. Propunerea financiară va cuprinde toate costurile, taxele și comisioanele aferente execuției. Oferta declarată câștigătoare va fi însoțită și de următoarele documente: certificatul constatator emis de ORC, din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar în corespondența cu obiectul contractului de achiziție publică conform cu originalul, copie legalizată sau original.

Se menționează faptul că se licitează: strada Salcâmilor, strada Orașu Nou și strada Dâmbului. Atribuirea contractului se va finaliza prin intermediul Catalogului Electronic SICAP. Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut

Termen limită de primire a ofertelor: marți 18 iunie orele 14:00. Facem precizarea că prezenta adresă reprezintă o scrisoare de intenție, autoritatea contractantă neavând obligativitatea acceptării, în totalitate sau în parte a ofertei dumneavoastră.

Pentru mai multe detalii: proiectant ing. Vásárhelyi 0745765400

Fișiere atașate

  Str. Salcamilor.rar 06 June 2019