Adresa: str. Principală, nr. 293, Micula, jud. Satu Mare

Tel.: 0361 425002 Fax: 0361 425002 Email: primaria@comunamicula.ro

Solicitare ofertă Mentenanță Echipamente IT

12 October 2018

Solicitare Oferta

 

Comuna Micula, Judetul Satu Mare, urmărește incheierea unui contract de mentenanta pentru echipamentele de birotica și echipamentele informatice din dotarea unitatii noastre.

 

In acest sens, vă invitam să prezentati oferta dumneavoastra de pret pe baza informatiilor de mai jos:

I. INFORMATII GENERALE

Echipamentele de birotica și echipamentele informatice (sistemul informatic) din cadrul unitatii noastre au inregistrat in ultima perioadd o crqtere semnificativa concretizatd prin extinderea parcului de echipamente IT (computere, laptopuri, imprimante, multifunctionale, echipamente de retea, copiatoare), remodelarea LAN, achizitionare de software nou, implementare de solutii software noi dar și de o depreciere din punct de vedere tehnic și calitativ (numdrul mare de ore de functionare, uzura avansata a pieselor i subansamblelor din aceste aparate dar și defectiuni din ce In ce mai dese) al aparatelor mai vechi, existente in cadrul unitatii noastre.

In cadrul institutiei noastre exista la ora actuală o diversitate de echipamente de birotică (imprimante, fotocopiatoare, multifunctionale, aparate fax, scanner, etc.) și echipamente informatice, după cum urmează:

" 9. echipamente informatice, cu echipamentele de retea și de date aferenta

" 8 imprimante și multifunctionale laser alb negru si color

" 2 copiatoare A4 și A3

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului II reprezintă asigurarea serviciilor de mentenanta aparatura de birotica si echipamente informatice IT de la sediul unitătii noastre.

Pentru indeplinirea contractului de mentenanta, se vor efectua urmatoarele tipuri de mentenanta:

1. Pentru echipamentul de tip server:

a. Instalare/dezinstalare sisteme de operare, instalare/dezinstalare software aditional, salvare/transfer/backup date, etc.

b. Efectuare devirusări

c. Diagnoză

d. Curdtare interior (cooler, ventilator sursd, alte subansamble)

e. Reparare, sau dupd caz, inlocuire componente defecte

f. Identificare și remediere defectiuni

g. Alte operatiuni specifice

2. Pentru echipamente de tip desktop/laptop:

h. Instalare/dezinstalare sisteme de operare, instalare/dezinstalare software aditional, salvare/transfer/backup date, etc.

i. Efectuare devirusdri

j. Curatare interior (cooler, ventilator sursa, alte subansamble)

k. Reparare, sau dupd caz, inlocuire componente defecte

l. Identificare i remediere defectiuni

 

f. Alte operatiuni specifice

3. Retea Ethernet:

a. Verificarea si intretinerea retelei (switch-uri, routere, prize, plăci de retea, cablaje)

b. Refacerea conexiunilor intrerupte, cablari/modelare/remodelare retea

c. Verificarea si remedierea/inlocuirea componentelor suspecte de functionare necorespunzatoare sau defecte

4. Pentru echipamente de tip imprimante si multifunctionale:

d. Verificarea functionalitatii echipamentului.

e. Efectuarea curateniei echipamentului atat prin pensulare i aspirare/suflare praf din exteriorul si interiorul echipamentului cat i curatarea si gresarea mecanismelor de antrenare.

f. Pentru imprimantele cu jet de cerneala se va curata in special si zona de autocuratire a cartuselor.

g. Verificarea i remedierea/inlocuirea componentelor suspecte de functionare necorespunzatoare sau defecte.

h. Verificarea nivelului de toner din container si inlocuirea acestuia daca este cazul.

i. Alte operatiuni specifice.

5. Pentru echipamente de tip fotocopiatoare:

j. Verificarea functionalitatii echipamentului (copierea corecta. a imprimatelor originale fàrä sä lase urme de toner si vizibilitatea corespunzatoare a copiilor efectuate).

k. Efectuarea curateniei echipamentului prin aspirarea prafului i tonerului din interiorul echipamentului.

l. Verificarea nivelului de toner din container si inlocuirea acestuia daca este cazul.

m. Alte operatiuni specifice.

6. Pentru echipamente de tip fax:

n. Verificarea functionalitatii echipamentului (imprimarea corecta a informatiilor receptionate, vizibilitatea corespunzatoare a imprimarilor efectuate, transmisia corespunzatoare a documentelor, rularea corecta a imprimatelor si a originalelor transmise)

o. Efectuarea curateniei echipamentului inclusiv a lampii.

p. Verificarea functionarii si a nivelului de zgomot al componentelor aflate in miscare.

q. Verificarea i remedierea / inlocuirea componentelor suspecte de functionare necorespunzatoare sau defecte.

Se vor efectua verificari trimestriale la echipamentele din dotare si se va asigura intretinerea preventiva corespunzatoare in vederea diminuarii eventualelor defectiuni accidentale ce pot sä apara.

Principalele servicii ce se von efectua cu ocazia interventiilor trimestriale constau in urmatoarele :

a. Verificare panou de control si afisare:

" verificare stare leduri si elemente afisate

" verificare butoane si taste comanda

" remediere/inlocuire elemente defecte

b. Verificare unitate de imagine:

" verificare si curatire lama expunere

" verificare sistem oglinzi

" verificare lamele de curatire

" verificare cilindru

" verificare i curatire mecanism transport

" verificare si curatire mecanism unitate imagine

c. Verificare unitate de developare:

" verificare mecanism unitate developare

" verificare unitate alimentare Cu hartie

" verificare și curatire mecanism antrenare

" verificare unitate de incărcare imagine

d. Verificare unitate transfer imagine:

" verificare cuptor

" verificare lampa incalzire

" verificare mecanism de presare cu role

" verificare și curatire role coacere

e. Verificare mecanism recuperare toner:

" verificare i curatire roti dintate

HI. Conditii tehnice:

Ofertantul va executa lucrări de intretinere pentru echipamentele ce compun sistemul informatic din cadrul institutiei noastre.

In cazul in care echipamentele nu pot fi remediate la sediul beneficiarului, acestea vor fi preluate la sediul prestatorului, dar numai cu acordul reprezentantului beneficiarului. Transportul acestora la atelierul de service și inapoi va fi asigurat gratuit de ate prestator.

In cazul echipamentelor/componentelor defecte (gradul de uzura nu justifică costul reparatiilor) sau care functionează in mod necorespunzator (prezinta sari de eroare), ofertantul va prezenta o nota de constatare cu recomandarile pentru remediere.

Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul Autoritatii contractante pentru efectuarea reviziilor.

Punerea la dispozitia Autoritatii contractante a unui numar de telefon i o adresd de potä electronicd unde pot fi semnalate problemele.

Problemele vor fi semnalate de catre reprezentantii Autoritatii contractante cu ajutorul serviciilor de mai sus.

Timpii de răspuns, diagnozd și rezolvare, se vor incadra in intervalele specificate in tabelul de mai jos:

Nivel severitate Descriere Termen răspuns Termen diagnoza Termen 

rezolvare

Critic Serviciul / echipamentul nefunctional in totalitate 60 minute 90 minute 4 ore

Mediu Peste 10% din numdrul mediu pe zi de clienti reclamd probleme cu serviciul / echipamentul 2 ore 3 ore 12 ore

Minor Peste 1% din numarul mediu pe zi de clienti reclamă probleme cu serviciul / echipamentul 8 ore 10 ore 24 ore

 

Durata contractului:

Contractul se va desfapra pe o perioadă de 12 luni.

IV. CERINTE MINIME DE CALIFICARE

Pentru persoane juridice se solicia Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului

 

Comertului de pe Fang Tribunalul unde are sediul, din care sä reiasa:

a. existenta in domeniul de activitate al operatorului economic a codului C.A.E.N. corespunzator obiectului principal al procedurii, respectiv faptul ca operatorul economic are in obiectul de activitate prestarea serviciilor care fac obiectul prezentei achizitii;

b. nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura de insolventă.

V. PRETUL CONTRACTULUI, PLATA SERVICIILOR $1 MODALITATI DE PLATA Valoarea estimata a acestor servicii este de 760 lei fart TVA / lună.

Cod CPV: 50312000-5 - Repararea i intretinerea echipamentului informatic

Cod CPV: 50313100-3 - Servicii de reparare a fotocopiatoarelor.

Criteriul de atribuire: pretul eel mai scazut.

Oferta va fi exprimata in lei făra TVA i va fi de tipul tarif / lună.

Plata serviciilor prestate se va face lunar in baza facturii emise de prestator, in termen de 30

de zile de la data emiterii acestuia.

 

Prin urmare, vd invitam sä depuneti oferta dumneavoastrd de pre, pana la data de 09.03.2018

 

 

Resp. Achizitii Leș Daiana Adela

Fișiere atașate