Adresa: str. Principală, nr. 293, Micula, jud. Satu Mare

Tel.: 0361 425002 Fax: 0361 425002 Email: primaria@comunamicula.ro

Solicitare ofertă pentru lucrări de "Reparații la parcări, platformă și trotuare în Com. Micula "

12 October 2018
Comuna Micula solicită depunerea de oferte în vederea atribuirii unui contract de lucrări pentru ,, Reparații capitale la parcari, platformă și trotuare în com. Micula etapa a doua”. Descrierea lucrării se găsește în proiectul tehnic atașat. Valoarea estimată cu TVA: 292 000 lei. Oferta va cuprinde descrierea lucrării, prețul în lei cu și fără TVA, termenul de garanție minim 24 luni, termenul de execuție: 2 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Garanția de bună execuție va fi de 5% din valoarea totală fără TVA a contractului de lucrări prin reținerea succesivă din facturi. Condiții de participare: oferta va conține: formularul de ofertă financiară, un grafic de execuție, listele de cantități de lucrări, o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că ofertantul își asumă respectarea caietului de sarcini/proiectului tehnic. Propunerea financiară va cuprinde toate costurile, taxele și comisioanele aferente execuției. Oferta declarată câștigătoare va fi însoțită și de următoarele documente: certificatul constatator emis de ORC, din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar în corespondența cu obiectul contractului de achiziție publică conform cu originalul, copie legalizată sau original. Se menționează faptul că se licitează tot ceea ce scrie în caietul de sarcini atașat, în afară de lucrarea de pe strada Salcâmilor. Se solicită dovada- lucrări similare privind executare lucrări. Termen limită de primire oferte: 07.06.2018 orele 14. Atribuirea contractului se va finaliza prin termenul Catalogului Electronic SICAP. Facem precizarea ca prezenta adresă reprezintă o scrisoare de intenție, autoritatea contractantă neavând obligativitatea acceptării, în totalitate sau în parte, a ofertei dumneavoastră. 

Fișiere atașate

  Piese desenate.pdf 12 October 2018